Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ e-shopu Pizza Hamm:  Rastislav Šupík - AVANT ičo - 35 259 361

Právny základ spracúvania osobných údajov: Pri  spracúvaní  osobných  údajov  spoločnosť  postupuje  v  súlade  s platným  a  aktuálnym  zákonom č. 18/2018  Z.z. o ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  predpisov  (ďalej  len „zákon  o  ochrane  osobných údajov“)  a  NARIADENÍM  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  A  RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo  zákonných nariadení právnych noriem.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ  zmenil, opravil neaktuálne alebo nesprávne  jej osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to neodkladne na základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iného právneho úkonu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje dotknutou osobou, bude spracúvať v zmysle § 7. zákona č.18/2018 Z .z. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplne osobné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracovania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumela.